งานการศึกษาหลังปริญญา มีขอบเขตการให้บริการด้านวิชาการและบริการ ดังนี้

  • สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรและการบริหารจัดการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
  • สนับสนุนการเปิดหลักสูตรแพทย์ประจำบ้านและการบริหารจัดการหลักสูตรแพทย์ประจำบ้านแผน ก และแผน ข
  • สนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาและหลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน   ตามเกณฑ์ WFME และ AUN-QA
  • สนับสนุนการจัดการศึกษาต่อเนื่องทางวิชาการสำหรับแพทย์ (CME)

ปัจจุบัน งานการศึกษาหลังปริญญา สนับสนุนการบริหารจัดการฝึกอบรมหลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน จำนวน 5 สาขา ดังนี้
1. หลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน สาขาอายุรศาสตร์
2. หลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน สาขากุมารเวชศาสตร์
3. หลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน สาขาศัลยศาสตร์
4. หลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว
5. หลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน สาขาออร์โธปิดิกส์

นอกจากนี้ยังรับผิดชอบการบริหารจัดการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 3 สาขาวิชา ดังนี้

ระดับปริญญาโท
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2567
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาออร์โธปิดิกส์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2567

ระดับปริญญาเอก
1. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาระบาดวิทยาคลินิกและวิจัย หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2567


ชื่อ – สกุล : ภาวินี  เย็นใจ
Name – Surname : Phawinee  Yenjai
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา  (หัวหน้างานการศึกษาหลังปริญญา)

หน้าที่รับผิดชอบ : กำกับดูแลและบริหารงานการศึกษาหลังปริญญา และสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา

หมายเลขติดต่อ : 055 967971 e-mail : phawineey@nu.ac.th

ชื่อ – สกุล : วัลลภา  ศรีสง่า 
Name – Surname : Wanlapa Srisanga
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา

หน้าที่รับผิดชอบ : สนับสนุนการเปิดหลักสูตรแพทย์ประจำบ้านและศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของแพทย์ และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

หมายเลขติดต่อ : 055 967969
e-mail : wanlapas@nu.ac.th

ชื่อ – สกุล : ชนาภา บูรณชาติ
Name – Surname : Chanapa Buranachart
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา

หน้าที่รับผิดชอบ : สนับสนุนการจัดการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขากุมารเวชศาสตร์และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

หมายเลขติดต่อ : 055 965478
e-mail : chanapab@nu.ac.th

ชื่อ – สกุล : ณัฐวุฒิ พิพัฒนกุล
Name – Surname : Nattawut Piphattanakul
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา

หน้าที่รับผิดชอบ : สนับสนุนการจัดการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขาอายุรศาสตร์และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

หมายเลขติดต่อ : 055 965290
e-mail : nattawutp@nu.ac.th

ชื่อ – สกุล : บุญญรัตน์ พุทธิพิษ
Name – Surname : Bunyarat Phuttiphit
ตำแหน่ง : พนักงานทั่วไป

หน้าที่รับผิดชอบ : สนับสนุนการจัดการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขาศัลยศาสตร์ และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

หมายเลขติดต่อ : 055 965534
e-mail : bunyaratp@nu.ac.th

ชื่อ – สกุล : ธีรภัทร ลิ้มสกุล
Name – Surname : Theerapat Limsakul
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา

หน้าที่รับผิดชอบ : สนับสนุนการจัดการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ครอบครัวและงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

หมายเลขติดต่อ : 055 965522
e-mail : theerapatl@nu.ac.th

ชื่อ – สกุล : มาลินี ยอดบุรี
Name – Surname : Malinee Yotburee
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา

หน้าที่รับผิดชอบ : สนับสนุนการจัดการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขาออร์โธปิดิกส์และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

หมายเลขติดต่อ : 055 965560
e-mail : malineey@nu.ac.th