ภารกิจหลักของหน่วยงาน พัฒนาหลักสูตร  รับเข้าศึกษา  งานทะเบียนนิสิต และ การสำเร็จการศึกษา

ชื่อ – สกุล : เสาวนาถ  สันติชาติ
Name – Surname : Saowanat  Santichat
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา  หัวหน้าหน่วยบริหารการศึกษา

หน้าที่รับผิดชอบ : งานทะเบียนนิสิต ติดตามงานของหน่วยบริหารการศึกษา และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

หมายเลขติดต่อ : 055 967957
e-mail : saowanats@nu.ac.th

ชื่อ – สกุล : อารยา  ชัยช่อฟ้า
Name – Surname : Araya  Chaichofar
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา

หน้าที่รับผิดชอบ : พัฒนาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

หมายเลขติดต่อ : 055 967957
e-mail : arayac@nu.ac.th

ชื่อ – สกุล : บุญมา  สาหร่าย
Name – Surname : Boonma  Sarai
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา

หน้าที่รับผิดชอบ : งานรับเข้าและสำเร็จการศึกษา และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

หมายเลขติดต่อ : 055 967957
e-mail : marlovevespa@hotmail.com

ชื่อ – สกุล : ลัลญา  ทับทอง
Name – Surname : Lulya Tubtong
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา

หน้าที่รับผิดชอบ : งานรับเข้าศึกษา และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

หมายเลขติดต่อ : 055 967957
e-mail : lulyat@nu.ac.th