คณะผู้บริหาร

ผศ.พญ.พิริยา นฤขัตรพิชัย
คณบดีคณะแพทยศาสตร์, รก.ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

รศ.พญ.จิรนันท์ วีรกุล
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

ผศ.นพ.จิโรจน์ จิรานุกูล
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษาก่อนปริญญาชั้นปรีคลินิก
รศ.พญ.ไกลตา ศรีสิงห์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษาหลังปริญญา

ผศ.พญ.แพรว สุวรรณศรีสุข
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารการศึกษา
รศ.พญ.ธิติมา เงินมาก
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา

นางสาววันดี ทับทิม
รักษาการหัวหน้างานแพทยศาสตรศึกษา
นางสาวภาวินี เย็นใจ
รักษาการหัวหน้างานการศึกษาหลังปริญญา
นายเกรียงศักดิ์ พลทอง
รักษาการหัวหน้างานโสตทัศนูปกรณ์และ
เทคโนโลยีการศึกษา