ภารกิจหลักของหน่วยงาน  จัดการเรียนการสอนนิสิตชั้นคลินิก (ปี 4-6) โดยจัดการเรียนการสอนร่วมกับเครือข่ายศูนย์แพทยศาตรชั้นคลินิกอีก 5 แห่ง ได้แก่ ศพค.พุทธฯ, ศพค. อุตรดิตถ์, ศพค.แพร่, ศพค.ตาก และ ศพค.พิจิตร ดำเนินการจัดการโครงการต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย และส่งต่อข้อมูลทางด้านการประกันคุณภาพการศึกษาให้หน่วยงานภายในและภายนอก

ชื่อ – สกุล : นางวงศ์ตะวัน  ภู่เจริญ
Name – Surname : Wongtawan  Phoochareorn
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา หัวหน้าหน่วยจัดการศึกษาก่อนปริญญา ชั้นคลินิก

หน้าที่รับผิดชอบ :
1. รับผิดชอบในการวางแผน บริหารงาน บริหารทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรอื่นๆ และงบประมาณ  กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ การปฏิบัติงานของบุคลากรภายในหน่วยงาน
2. การส่งต่อพฤติกรรมนิสิตแพทย์

หมายเลขติดต่อ : 055 967951
e-mail : wongtawanp@nu.ac.th

ชื่อ – สกุล : นายบุญเกิด เมืองแสน
Name – Surname : Boonkoed Mueangsaen
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

หน้าที่รับผิดชอบ : ดูแลการขออนุมัติงบประมาณค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดการเรียนการสอน

หมายเลขติดต่อ : 055 967952
e-mail : boonkerdm@nu.ac.th

ชื่อ – สกุล : นางสาวปฐวีกานต์ ธรรมศักดิ์
Name – Surname : Pathaweekant Thammasak
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา

หน้าที่รับผิดชอบ :

1. สนับสนุนการจัดการอบรมแพทย์ฝึกหัดผู้มีสัญชาติไทยที่สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ สาขาอายุรศาสตร์ ศัลยศาสตร์ ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ กุมารเวชศาสตร์ สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา วิสัญญีวิทยา จิตเวชศาสตร์ จักษุวิทยา โสต ศอ นาสิกวิทยา และวิชาเลือกเสรี 
2. โครงการหน่วยจัดการศึกษาฯ 
3. การส่งต่อพฤติกรรมนิสิตแพทย์

หมายเลขติดต่อ : 055 967959
e-mail : pathaweekantt@nu.ac.th

ชื่อ – สกุล : นางสาวรัตติกร กังรัตน์
Name – Surname : Miss Rattikon Kungrat
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา

หน้าที่รับผิดชอบ : สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
1. ระบบสุขภาพศาสตร์ 4   ชั้นปีที่ 4
2. เวชศาสตร์ครอบครัว      ชั้นปีที่ 5
3. เวชศาสตร์ชุมชน เวชศาสตร์ครอบครัวและอาชีวศาสตร์ 3 ชั้นปีที่ 6
4.วิชาเลือก
–  โสต ศอ นาสิก วิทยาทั่วไป   
–  วิจัยครอบครัว                  
–  เวชปฏิบัติครอบครัว 1         
–  เวชปฏิบัติครอบครัว 2          
–  เวชปฏิบัติครอบครัว             
–  การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย     
–  การแพทย์แบบเติมเต็มและการแพทย์ทางเลือก  

หมายเลขติดต่อ : 055 967952
e-mail : rattikonk@nu.ac.th

ชื่อ – สกุล : นางสาวสาวิตรี สันโดษ
Name – Surname : Sawitree  Sundos
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา

หน้าที่รับผิดชอบ : สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
1. ทฤษฎีทางสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา 1       ชั้นปีที่ 4
2. สมรรถนะทางสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา 1  ชั้นปีที่ 4
3. โสต ศอ นาสิกวิทยา ชั้นปีที่ 5            
4. วิชาเลือก
–  โสต ศอ นาสิกวิทยา

หมายเลขติดต่อ : 055 967952
e-mail : sawitreesun@nu.ac.th

ชื่อ – สกุล : นายพิชานน รุ่งรัตนไชย
Name – Surname : Pichanon Rungrattanachai
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา

หน้าที่รับผิดชอบ : สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
1. ทฤษฎีทางอายุรศาสตร์ 2  ชั้นปีที่ 5
2.สมรรถนะทางอายุรศาสตร์ 2  ชั้นปีที่ 5
3.จักษุวิทยา   ชั้นปีที่ 5
4.วิชาเลือก
–  อายุรศาสตร์ทั่วไป             
–  การปฏิบัติทางอายุรศาสตร์   
–  อายุรศาสตร์เฉพาะทาง        
–  อายุรศาสตร์ประยุกต์   
–  จักษุวิทยาคลินิก      

หมายเลขติดต่อ : 055 967953
e-mail : pichanonr@nu.ac.th

ชื่อ – สกุล : ว่าที่ร้อยโทธนสาร สิกขีธรรมากร
Name – Surname : Thanasan Sikkheedharmakorn
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา

หน้าที่รับผิดชอบ : สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
1. ระบบสุขภาพศาสตร์ 4 ชั้นปีที่ 4
2. เวชศาสตร์ชุมชนและอาชีวเวชศาสตร์   ชั้นปีที่ 4
3. วิจัยทางการแพทย์  ชั้นปีที่ 4
4. ระบบสุขภาพศาสตร์ 5  ชั้นปีที่ 5

หมายเลขติดต่อ : 055 967953
e-mail : thanasann@nu.ac.th

ชื่อ – สกุล : นางสาวชลดา แซ่ลิ้ม
Name – Surname : Chonlada  Saelim
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา

หน้าที่รับผิดชอบ : สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
1. ออร์โธปิดิกส์    ชั้นปีที่ 5
2. เวชศาสตร์ฟื้นฟู   ชั้นปีที่ 5
3. การดูแลผู้ป่วยผ่าตัด 6    ชั้นปีที่ 6
4. วิชาเลือก
–  อุบัติเหตุทางออร์โธปิดิกส์     
–  การผ่าตัดทางออร์โธปิดิกส์    
–  ออร์โธปิดิกส์ผู้ป่วยนอก         
–  เวชศาสตร์ฟื้นฟูในเวชปฏิบัติ   
–  การปฏิบัติงานทางเวชศาสตร์ฟื้นฟู    

หมายเลขติดต่อ : 055 967953
e-mail : chonladas@nu.ac.th

ชื่อ – สกุล : นางสาวนิรวรรณ เทวี
Name – Surname : Nirawan Thawe
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา

หน้าที่รับผิดชอบ : สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
1. ทฤษฎีทางศัลยศาสตร์ 2  ชั้นปีที่ 5
2. สมรรถนะทางศัลยศาสตร์ 2 ชั้นปีที่ 5
3. วิสัญญีวิทยา  ชั้นปีที่ 5
4. วิชาเลือก
–  วิสัญญีวิทยาทั่วไป                   
–  การปฏิบัติงานทางวิสัญญีวิทยา    

หมายเลขติดต่อ : 055 967953
e-mail : nirawant@nu.ac.th

ชื่อ – สกุล : นางรุจิกาญจณ์ เหลี่ยมเจริญ
Name – Surname : Rujikan  Leamcharern
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา

หน้าที่รับผิดชอบ : สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
1. ทฤษฎีทางอายุรศาสตร์ 1   ชั้นปีที่ 4
2. สมรรถนะทางอายุรศาสตร์ 1  ชั้นปีที่ 4
3. สุขภาพและโรคของผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 4   ชั้นปีที่ 6

หมายเลขติดต่อ : 055 967951
e-mail : rujikanl@nu.ac.th

ชื่อ – สกุล : ว่าที่ร้อยตรีมาโนชญ์ สองแกะ
Name – Surname : Manod Songkae
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา

หน้าที่รับผิดชอบ : สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
1. ภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพแพทย์ ชั้นปี 6
2. วิชาเลือก
–  แพทยศาสตรศึกษาเปรียบเทียบ   
–  การเรียนรู้แบบสหวิชาชีพ  
3. ทีมการเงินของหน่วยงาน        

หมายเลขติดต่อ : 055 967951
e-mail : manods@nu.ac.th

ชื่อ – สกุล : นางสาวสายชล ยอดนวล
Name – Surname : Saichol Yodnuan
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา

หน้าที่รับผิดชอบ : สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
1. ทฤษฎีทางสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา 2  ชั้นปีที่ 5
2. สมรรถนะทางสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา 2  ชั้นปีที่ 5
3. วิชาเลือก
– สูติศาสตร์ทั่วไป    
– นรีเวชวิทยาทั่วไป  

หมายเลขติดต่อ : 055 967952
e-mail : saicholy@nu.ac.th

ชื่อ – สกุล : นายอนุภาค อินต๊ะ
Name – Surname : Anupark Inta
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา

หน้าที่รับผิดชอบ :  สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
1. ทฤษฎีทางศัลยศาสตร์ 1         ชั้นปีที่ 4
2. สมรรถนะทางศัลยศาสตร์ 1     ชั้นปีที่ 4
3. วิชาเลือก
– ศัลยศาสตร์ทั่วไป        
– ศัลยศาสตร์พื้นฐาน      
– ศัลยศาสตร์ประยุกต์     

หมายเลขติดต่อ : 055 967953
e-mail : anuparki@nu.ac.th

ชื่อ – สกุล : นางสาวสิริสกุล ภู่เจริญ
Name – Surname : Sirisakul Phoocharoen
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา

หน้าที่รับผิดชอบ : สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
1. จิตเวชศาสตร์  ชั้นปีที่ 4
2. นิติเวชศาสตร์ ชั้นปีที่ 5
3. เวชศาสตร์ฉุกเฉินและนิติเวชศาสตร์ 2 ชั้นปีที่ 6
4. วิชาเลือก
– จิตเวชศาสตร์ทั่วไป                            
– ประสบการณ์คลินิกทางเวชศาสตร์ฉุกเฉิน  

หมายเลขติดต่อ : 055 967952
e-mail : sirisakulp@nu.ac.th

ชื่อ – สกุล : นางสาวภัทราวดี มีทอง
Name – Surname : Patarawadee Meethong
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา

หน้าที่รับผิดชอบ : สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
1. ทฤษฎีทางกุมารเวชศาสตร์ 1 ชั้นปีที่ 4
2. สมรรถนะทางกุมารเวชศาสตร์ 1 ชั้นปีที่ 4
3. ทฤษฎีทางกุมารเวชศาสตร์ 2 ชั้นปีที่ 5
4. สมรรถนะทางกุมารเวชศาสตร์ 2  ชั้นปีที่ 5
5. วิชาเลือก
– เวชศาสตร์ทารกแรกเกิด      
– กุมารเวชศาสตร์โรคติดเชื้อ    
– กุมารเวชศาสตร์โภชนาการ   

หมายเลขติดต่อ : 055 967953
e-mail : patarawadeey@nu.ac.th

ชื่อ – สกุล : นางสาวสุวิชญาภัสร์ โพธิ์วัชร
Name – Surname : Suwitchayapat Phowatchara
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา

หน้าที่รับผิดชอบ : สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
1. รังสีวิทยา   ชั้นปีที่ 4
2. วิชาเลือก
–  รังสีวินิจฉัย                                
–  พยาธิวิทยาประยุกต์                     
–  การปฏิบัติงานทางพยาธิวิทยา
3. ทีมการเงินของในหน่วยงาน    

หมายเลขติดต่อ : 055 967952
e-mail : suwitchayapatp@nu.ac.th

ชื่อ – สกุล : นายธเนศ ขำคล้าย
Name – Surname : Thanet Khamkhlai
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา

หน้าที่รับผิดชอบ : สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
1. สุขภาพและโรคของเด็กแรกเกิดจนถึงวัยรุ่น 4  ชั้นปีที่ 6
2. วิชาเลือก
–  กุมารเวชศาสตร์โรคโลหิตวิทยาและโรคมะเร็ง   
–  กุมารเวชศาสตร์ทางเดินอาหารและตับ           
–  กุมารเวชศาสตร์โรคระบบทางเดินหายใจและภาวะวิกฤต   

หมายเลขติดต่อ : 055 967959
e-mail : thanetkh@nu.ac.th

ชื่อ – สกุล : นายกชธนณัฐ เต่าแก้ว
Name – Surname : Kotthananat Taokaew
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา

หน้าที่รับผิดชอบ : สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
1. สุขภาพและโรคของสตรี 4   ชั้นปีที่ 6
2. วิชาเลือก
–  กุมารเวชศาสตร์ทั่วไป         
–  กุมารเวชศาสตร์เฉพาะทาง  
–  กุมารเวชศาสตร์โรคไต             

หมายเลขติดต่อ : 055 967959
e-mail : kotthananatt@nu.ac.th

ชื่อ – สกุล : นางสาวรวีวรรณ แดงรัสมี
Name – Surname : Raweewan  Dangrassamee
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา

หน้าที่รับผิดชอบ : สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
1. การบริหารโครงการดิจิทัล   ชั้นปีที่ 5
2. เวชศาสตร์ฉุกเฉิน              ชั้นปีที่ 5
3. การดูแลผู้ป่วยผ่าตัด 5        ชั้นปีที่ 6      

หมายเลขติดต่อ : 055 967959
e-mail : raweewand@nu.ac.th