ภารกิจหลักของหน่วยงาน มีหน้าที่หลักในการจัดการเรียนการสอนนิสิตชั้นปรีคลินิก (ปี 1-3) โดยจัดการเรียนการสอนร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ และคณะเภสัชศาสตร์ ดูแล ติดตามนิสิตกลุ่มเสี่ยงในระดับชั้นปรีคลินิก ดำเนินการจัดการโครงการต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมาย และส่งต่อข้อมูลทางด้านการประกันคุณภาพการศึกษาให้หน่วยงานภายในและภายนอก

ชื่อ – สกุล : นางอัญพร รุ่งรัตนไชย
Name – Surname : Mrs.Unyaporn Rungrattanachai
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา หัวหน้าหน่วยจัดการศึกษาก่อนปริญญา ชั้นปรีคลินิก

หน้าที่รับผิดชอบ : กำกับดูแลงานการจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นปรีคลินิก

หมายเลขติดต่อ : 055 967955
e-mail : unyapornc@nu.ac.th

ชื่อ – สกุล : นางสาวมณฑิชา สุขเกษม
Name – Surname : MissMonthicha Sukkasem
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา

หน้าที่รับผิดชอบ : สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนรายวิชาชั้นปี 2

หมายเลขติดต่อ : 055 967955
e-mail : montikarns@nu.ac.th

ชื่อ – สกุล : นายคมกฤช คำตา
Name – Surname : Mr.Komgrit Kumta
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา

หน้าที่รับผิดชอบ : สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนรายวิชาชั้นปี 1, 2

หมายเลขติดต่อ : 055 967955
e-mail : komgritk@nu.ac.th

ชื่อ – สกุล : นางสาวณัฐนชาภัทร์ ลาภวัตพสุธร
Name – Surname : MissNatnachapat Larpwatpasuthorn
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา

หน้าที่รับผิดชอบ : สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนรายวิชาชั้นปี 2

หมายเลขติดต่อ : 055 967955
e-mail : natnachapatl@nu.ac.th

ชื่อ – สกุล : นางสาวเนตรนลิน จักรแก้ว
Name – Surname : MissNatenalin Jakkaew
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา

หน้าที่รับผิดชอบ : สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนรายวิชาชั้นปี 3

หมายเลขติดต่อ : 055 967955
e-mail : natenalinj@nu.ac.th

ชื่อ – สกุล : ว่าที่ ร้อยตรีธนกฤต รสแก้ว
Name – Surname : ACTING 2nd LT.Thanakrit Roskaew
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา

หน้าที่รับผิดชอบ : สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนรายวิชาชั้นปี 3

หมายเลขติดต่อ : 055 967955
e-mail : thanakritr@nu.ac.th

ชื่อ – สกุล : นางสาวสุพรรณี วินะหะ
Name – Surname : MissSupunnee Winaha
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา

หน้าที่รับผิดชอบ : สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนรายวิชาชั้นปี 3

หมายเลขติดต่อ : 055 967955
e-mail : supunneewi@nu.ac.th

ชื่อ – สกุล : นายกฤตนน กฤตินธนวัฒน์
Name – Surname : Mr. Krittanon Krittintanawat
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา

หน้าที่รับผิดชอบ : สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนรายวิชาชั้นปี 1, 2, 3

หมายเลขติดต่อ : 055 967955
e-mail : nutchaponn@nu.ac.th