กำหนดการสอบสัมภาษณ์นิสิตระดับปริญญาเอก สาขาวิชาระบาดวิทยาคลินิกและวิจัย ปีการศึกษา 2567

กำหนดการสอบสัมภาษณ์นิสิตระดับปริญญาเอก สาขาวิชาระบาดวิทยาคลินิกและวิจัย ปีการศึกษา 2567

รูปแบบการสอบสัมภาษณ์

Online วันที่ 16 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.00 – 16.00 น. ผ่านระบบโปรแกรม Zoom
Onsite วันที่ วันที่ 16 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้อง Tele-education 2 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร กรุณามาถึงสถานที่สัมภาษณ์ ก่อนเวลา 12.30 น.

หมายเหตุ
ขอเอกสาร

  • Research Concept

และเอกสารเพิ่มเติมอื่น ๆ (ถ้ามี)

  • เอกสารแสดงการเป็นที่ปรึกษาด้านวิจัยหรือสถิติให้กับบุคคลหรือหน่วยงานใดๆ
  • เอกสารการเป็นกรรมการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยขององค์กรหรือกรรมการจริยธรรม
  • ผลภาษาอังกฤษ
  • ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ
  • เอกสารการเข้ารับการอบรมเกี่ยวข้องกับสาขาระบาดวิทยาคลินิก

ทั้งนี้ กรุณาแจ้งความประสงค์การเข้ารับการสัมภาษณ์ฯ และส่งเอกสารเพิ่มเติม มาที่…

E-mail: phawineey@nu.ac.th