งานโสตทัศนูปกรณ์และเทคโนโลยีการศึกษา เป็นหน่วยงานสนับสนุน ส่งเสริม ออกแบบและพัฒนาสื่อการเรียนรู้สำหรับการเรียนการสอนหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มีการดำเนินงานภายใต้กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะแพทยศาสตร์ หน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้

เป้าหมาย
มุ่งมั่นการให้บริการออกแบบและพัฒนาเทคโนโลยีการศึกษา พัฒนาบริการระบบการสื่อทางไกล ให้บริการระบบโสตทัศนูปกรณ์ และให้บริการการฝึกทักษะด้วยหุ่นจำลองขั้นสูงพร้อมระบบห้อง Simulation Center, Skill สนับสนุนพันธกิจของคณะแพทยศาสตร์ อย่างมีมาตรฐาน ถูกต้อง ทันเวลา

ปัจจุบัน งานโสตทัศนูปกรณ์และเทคโนโลยีการศึกษา ได้รับการขยายขีดความสามารถสำหรับการให้บริการระบบโสตทัศนูปกรณ์ การพัฒนาบริการระบบสื่อทางไกล รวมถึงออกแบบและพัฒนาสื่อการเรียนรู้แบบออนไลน์ และให้บริการฝึกทักษะทางคลินิกด้วยหุ่นจำลองขั้นสูงพร้อมระบบห้อง Simulation Center, Skill lab อย่างเป็นระบบ ด้วยเครื่องมือและเทคโนโลยีร่วมสมัยสำหรับยุคดิจิทัล เพื่อการพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับคนในศตวรรษที่ 21 สอดคล้องกับหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ตลอดจนพัฒนาบริการสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อสนับสนุนทุกพันธกิจของคณะฯ ให้บรรลุวัตถุประสงค์

หน้าที่ความรับผิดชอบ
งานโสตทัศนูปกรณ์และเทคโนโลยีการศึกษา มีบทบาทหน้าที่รับผิดชอบด้านการให้บริการ ดังต่อไปนี้
1. ให้บริการออกแบบและพัฒนาสื่อเพื่อการเรียนรู้ทุกรูปแบบ อย่างมีมาตรฐาน ถูกต้อง ทันเวลา ตามภารกิจของคณะแพทยศาสตร์
2. ส่งเสริมและพัฒนาให้บริการระบบการเรียนการสอนทางไกล ตามนโยบายและภารกิจของคณะแพทยศาสตร์ ร่วมกับสถาบันเครือข่ายร่วมผลิตบัณฑิตแพทย์
3. จัดหาและให้บริการโสตทัศนูปกรณ์ สำหรับสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน การบริการทางการแพทย์และกิจกรรมในทุกภาคส่วนของคณะแพทยศาสตร์
4. ให้บริการฝึกทักษะทางคลินิกด้วยหุ่นจำลองขั้นสูงพร้อมระบบห้อง Simulation Center สนับสนุนจัดหาหุ่นและอุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับการเรียนการสอน และการสอบ
5. ให้คำปรึกษา แนะนำ ด้านโสตทัศนูปกรณ์และเทคโนโลยีการศึกษา แก่อาจารย์ บุคลากร นิสิตแพทย์ และผู้ขอรับบริการในสถาบันเครือข่ายร่วมผลิตบัณฑิตแพทย์
6. สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ของบุคลากรในงานโสตทัศนูปกรณ์และเทคโนโลยีการศึกษา ทั้งผู้ผลิตและกลุ่มเป้าหมาย ให้มีความรู้และทักษะในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ในการพัฒนางานและเข้าถึงแหล่งข้อมูลตามศักยภาพ

ชื่อ – สกุล : นายเกรียงศักดิ์  พลทอง
Name – Surname : kreangsak Polthong
ตำแหน่ง : นักวิชาการโสตทัศนศึกษา (หัวหน้างานโสตทัศนูปกรณ์และเทคโนโลยีการศึกษา, หัวหน้าหน่วยพัฒนาบริการระบบสื่อทางไกล)

หน้าที่รับผิดชอบ : ดูแลบริหารงานโสตทัศนูปกรณ์และเทคโนโลยีการศึกษา สนับสนุนการจัดการศึกษาและบริการด้านสุขภาพ กำกับดูแล ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานหน่วยงานภายใต้ความรับผิดชอบ

หมายเลขติดต่อ : 055 967973 e-mail : kreangsakp@nu.ac.th

ชื่อ – สกุล : นายธนาสุข  โฆษิตคณิน

ตำแหน่ง : นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

หัวหน้าหน่วยผลิตสื่อการเรียนรู้

เบอร์โทร

7974

ชื่อ – สกุลหน่วยผลิตสื่อการเรียนรู้เบอร์โทร
นางสาวอมรรัตน์  น้อยคำนักวิชาการโสตทัศนศึกษา7974
นางสาวลำพาพร ทาผิวเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป7977

ชื่อ – สกุล : นายอานัดต์  คันธะด้วง

ตำแหน่ง : นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

หัวหน้าหน่วยบริการโสตทัศนูปกรณ์

เบอร์โทร

5039

ชื่อ – สกุลหน่วยบริการโสตทัศนูปกรณ์เบอร์โทร
นายวินัย  พ่วงกระทุ่มวิศวกร7979
นายอำนาจ จันทะคุณนักวิชาการโสตทัศนศึกษา7974
นายนเรศ  พันอินทร์ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา5039
นายวรรธนพล  อมราสิงห์เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป5039

ชื่อ – สกุล : นายเกรียงศักดิ์  พลทอง

ตำแหน่ง : นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

หัวหน้าหน่วยพัฒนาบริการระบบสื่อทางไกล

เบอร์โทร

7973

ชื่อ – สกุลหน่วยพัฒนาบริการระบบสื่อทางไกลเบอร์โทร
นายไพรรัตน์ สิงหเดชนักวิชาการโสตทัศนศึกษา7872
นายสมนึก   แสงกระจุยนักวิชาการโสตทัศนศึกษา7872
นายวงศ์ภพ  อรรณพ ณ อยุธยานักวิชาการโสตทัศนศึกษา7872

ชื่อ – สกุล : นายนิติกรณ์  โปธิตา

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา

หัวหน้าหน่วยฝึกทักษะทางคลินิก

เบอร์โทร

7871

ชื่อ – สกุลหน่วยฝึกทักษะทางคลินิกเบอร์โทร
นายวุฒิชัย   บุญประเสริฐนักวิชาการคอมพิวเตอร์7979
นายปฏิภาณ   พุกเนียมนักวิชาการศึกษา7979

ชื่อ – สกุล : นางสาวชลดา  เมฆประดับ

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ธุรการ

เบอร์โทร

7969

ชื่อ – สกุลธุรการ
นางสาวชลดา  เมฆประดับเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป7979