ภารกิจหลัก  สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และร่วมกับศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิกทั้ง 5 แห่ง ผลิตบัณฑิตแพทย์ที่มีคุณลักษณะแพทย์ 7 ดาว (7- star doctor) โดยดำเนินการตั้งแต่การจัดทำหลักสูตร รับนิสิตเข้าศึกษาจนถึงสำเร็จการศึกษา และการประกันคุณภาพการศึกษา


น.ส.วันดี  ทับทิม  (WANDEE TUBTIM)
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (หัวหน้างานแพทยศาสตรศึกษา)
หน้าที่ : ดูแลบริหารงานด้านแพทยศาสตรศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (ปริญญาตรี) ของคณะแพทยศาสตร์ กำกับดูแล ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานหน่วยงานภายใต้ความรับผิดชอบ
เบอร์โทร : 055 967963  e-mail : wandeet@nu.ac.th

งานแพทยศาสตรศึกษา มีภารกิจในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และร่วมกับศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิกทั้ง 5 แห่ง ผลิตบัณฑิตแพทย์ที่มีคุณลักษณะแพทย์ 7 ดาว (7- star doctor) โดยดำเนินการตั้งแต่การจัดทำหลักสูตร รับนิสิตเข้าศึกษาจนถึงสำเร็จการศึกษา และการประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีหน่วยงานในสังกัด 6 หน่วยงาน ได้แก่ 1.หน่วยบริหารการศึกษา 2.หน่วยจัดการศึกษาก่อนปริญญา ชั้นปรีคลินิก 3.หน่วยจัดการศึกษาก่อนปริญญา ชั้นคลินิก 4.หน่วยวัดและประเมินผล 5.หน่วยสนับสนุนการศึกษา และ 6. หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้

1. หน่วยบริหารการศึกษา รับผิดชอบการบริหารหลักสูตรในทุกโครงการตั้งแต่การประชาสัมพันธ์หลักสูตร การรับเข้าศึกษา การลงทะเบียนเรียน งานทะเบียนนิสิต การยื่นสำเร็จการศึกษา การแสดงความจำนงปฏิบัติงานชดใช้ทุน การประเมินผลเกี่ยวกับหลักสูตร การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร

2. หน่วยจัดการศึกษาก่อนปริญญา ชั้นปรีคลินิก รับผิดชอบจัดการเรียนการสอนนิสิตชั้นปรีคลินิก (ปี 1-3) โดยจัดการเรียนการสอนร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ และคณะเภสัชศาสตร์ ดูแล ติดตามนิสิตกลุ่มเสี่ยงในระดับชั้นปรีคลินิก ดำเนินการจัดการโครงการต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย และส่งต่อข้อมูลทางด้านการประกันคุณภาพการศึกษาให้หน่วยงานภายในและภายนอก

3. หน่วยจัดการศึกษาก่อนปริญญา ชั้นคลินิก รับผิดชอบจัดการเรียนการสอนนิสิตชั้นคลินิก (ปี 4-6) โดยจัดการเรียนการสอนร่วมกับเครือข่ายศูนย์แพทยศาตรชั้นคลินิกอีก 5 แห่ง ได้แก่ ศศค.รพ.พุทธชินราช พิษณุโลก, ศศค.รพ.อุตรดิตถ์, ศศค.รพ.แพร่, ศศค.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และ ศศค.รพ.พิจิตร ดูแล ติดตามนิสิตกลุ่มเสี่ยงในระดับชั้นคลินิก ดำเนินการจัดการโครงการต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย และส่งต่อข้อมูลทางด้านการประกันคุณภาพการศึกษาให้หน่วยงานภายในและภายนอก

4. หน่วยวัดและประเมินผล รับผิดชอบการวัดและประเมินผล การตัดเกรดรายวิชาของหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต และการวัดประเมินผลระดับหลักสูตร ได้แก่ การจัดสอบเบ็ดเสร็จประมวลความรู้ขั้นตอนที่ 1-3 การจัดสอบเพื่อประเมินความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ขั้นตอนที่ 1-3 และการทดสอบประเมินความก้าวหน้า(Progress test)

5. หน่วยสนับสนุนการศึกษา รับผิดชอบจัดหาและดูแลสิ่งสนับสนุนการศึกษาเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต และการพัฒนาอาจารย์ และบุคลากรสนับสนุนการศึกษาด้านแพทยศาสตรศึกษา และดูแลงานด้านธุรการของหน่วยงาน

6. หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา รับผิดชอบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรปริญญาตรี หลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน หลักสูตรปริญญาโท และปริญญาเอก และรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกระดับหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตตามเกณฑ์ WFME โดย สมพ.