ภารกิจหลักของหน่วยงาน มีหน้าที่หลักในงานด้านสนับสนุนการเรียนการสอน เช่น การพัฒนาอาจารย์และบุคลากรด้านแพทยศาสตรศึกษา งานผลิตเอกสารการเรียนการสอน ดูแลห้องเรียน ห้องประชุม ห้องฝึกปฎิบัติการนิสิตแพทย์ งานธุรการ การเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์ การจัดชื้อจัดจ้างครุภัณฑ์และฐานข้อมูลทางการแพทย์   

ชื่อ – สกุล : น.ส.พัชกาญจน์ เชื้อสกุล   
Name – Surname : Phatchakan Chuesakul
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา หัวหน้าหน่วยสนับสนุนการศึกษา

หน้าที่รับผิดชอบ : ดูแลงานอบรมพัฒนาอาจารย์และบุคลากรด้านแพทยศาสตรศึกษา, กำกับควบคุมดูแลงานภายใต้ความรับผิดชอบของหน่วยสนับสนุนการศึกษา

หมายเลขติดต่อ : 055 967958
e-mail : phatchakanc@nu.ac.th

ชื่อ – สกุล : น.ส.จารุวรรณ รอดท่าหอย  
Name – Surname : Jaruwan Rodthahoi
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา

หน้าที่รับผิดชอบ : ดูแลระบบจองห้องเรียนห้องประชุมของงานแพทยศาสตรศึกษา, โครงการเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบฯ, จัดซื้อจัดจ้างวัสดุครุภัณฑ์และฐานข้อมูลทางการแพทย์      

หมายเลขติดต่อ : 055 967958
e-mail : jaruwanro@nu.ac.th

ชื่อ – สกุล : น.ส.วชราภา อินทรสถิตย์
Name – Surname : Wacharapa Intarasatit
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

หน้าที่รับผิดชอบ :  ธุรการรับผิดชอบงานสารบรรณของงานแพทยศาสตรศึกษาและเลขานุการรองคณบดีฝ่ายวิชาการ

หมายเลขติดต่อ : 055 967956
e-mail : wacharapar@nu.ac.th

ชื่อ – สกุล : นางฤดี วัฒนโชค
Name – Surname : Ruedee Wattanachok
ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

หน้าที่รับผิดชอบ : ดูแลเปิด-ปิด ห้องเรียนMD ,เบิกของประจำเดือน และยืม-คืน วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆงานแพทยศาสตรศึกษา   

หมายเลขติดต่อ : 055 967958
e-mail : ruedeew@nu.ac.th

ชื่อ – สกุล : นายไสว  บุญคำ  
Name – Surname : Sawai Boonkum
ตำแหน่ง : พนักงานธุรการ

หน้าที่รับผิดชอบ :  ผลิตเอกสารการเรียนการสอน ,ดูแลเปิด-ปิดห้องเรียนชั้น 7–8 และดูแลระบบสาธารณูปโภคของงานแพทยศาสตรศึกษา

หมายเลขติดต่อ : 055 967968
e-mail : sawaib@nu.ac.th

ชื่อ – สกุล : น.ส.อุษณี ต้อยเรียง     
Name – Surname : Auasanee Toiriang
ตำแหน่ง : พนักงานทั่วไป

หน้าที่รับผิดชอบ : ดูแลเปิด-ปิดห้องปฏิบัติการนิสิต ,เบิก-ยืม-คืนน้ำยาและวัสดุอุปกรณ์ห้องปฎิบัตินิสิตแพทย์ และดูแลห้องเรียนเอกาทศรถ 3-7  

หมายเลขติดต่อ : 055 967956
e-mail : auasaneet@nu.ac.th