ภารกิจหลักของหน่วยงาน มีหน้าที่หลักในงานด้านการวัดและประเมินผล การตัดเกรดรายวิชาของหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต และการวัดประเมินผลระดับหลักสูตร ได้แก่ จัดการสอบเบ็ดเสร็จประมวลความรู้ ขั้นตอนที่ 1-3 จัดการสอบเพื่อประเมินความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ขั้นตอนที่ 1-3 และจัดการสอบวัดความก้าวหน้า (Progress test)

ชื่อ – สกุล : ธรารัตน์ รณหงษา
Name – Surname : THRARAT RONHONGSA
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา

หน้าที่รับผิดชอบ : รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดสอบ CE & NL ขั้นตอนที่ 1- 3 จัดสอบ Progress test และการตัดเกรดรายวิชา กำกับควบคุมดูแลงานภายใต้ความรับผิดชอบของหน่วยวัดและประเมินผล            

หมายเลขติดต่อ : 055 967960
e-mail : thraratr@nu.ac.th

ชื่อ – สกุล : ราชัน ทวีคณะโชติ
Name – Surname : RACHAN TAWEKANACHOT
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา

หน้าที่รับผิดชอบ : รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดสอบ CE & NL ขั้นตอนที่ 2 – 3 และการตัดเกรดรายวิชา            

หมายเลขติดต่อ : 055 967960
e-mail : rachant@nu.ac.th

ชื่อ – สกุล : อุษาณัฐ คุ้มสุพรรณ
Name – Surname : USANUT KHUMSUPHAN
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา

หน้าที่รับผิดชอบ :  รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดสอบ CE & NL ขั้นตอนที่ 1 จัดสอบ Progress test และตรวจข้อสอบ MCQ ระดับชั้นคลินิก

หมายเลขติดต่อ : 055 967960
e-mail : usanutk@nu.ac.th

ชื่อ – สกุล : จันจิรา รอดท่าหอย
Name – Surname : JANJIRA RODTHAHOI
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา

หน้าที่รับผิดชอบ : รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดสอบ CE & NL ขั้นตอนที่ 2 – 3 และตรวจข้อสอบ MCQ ระดับชั้นปรีคลินิก            

หมายเลขติดต่อ : 055 967960
e-mail : janjirar@nu.ac.th