ประกาศการสอบสัมภาษณ์สำหรับผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ผ่านระบบ TCAS รอบที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2567

ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ผ่านระบบ TCAS รอบที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2567 ให้ดำเนินการดังนี้

     1. ให้ดำเนินการตรวจร่างกายตามแบบฟอร์มใบรับรองแพทย์ ณ โรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชน และให้นำผลการตรวจฯ มาส่งในวันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2567 ณ ชั้น 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

2. เข้ารับการสอบสัมภาษณ์วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2567 ณ ชั้น 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 2 ดังรายละเอียดแนบท้าย

3. ให้ผู้สมัครนำเอกสารดังต่อไปนี้มายื่นในวันสอบสัมภาษณ์
3.1. ใบสมัครสอบคัดเลือกฯ (กสพท 01) ที่สั่งพิมพ์จากหน้าจอ (หน้าตรวจสอบข้อมูล) และลงลายมือชื่อ-สกุลผู้สมัครครบถ้วน
3.2. บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ลงลายมือชื่อ-สกุล รับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ
3.3. เอกสารต้นฉบับคุณวุฒิการศึกษา และสำเนาเอกสารที่อัปโหลด ตามข้อ 1.1.3 ของประกาศ กสพท ฉบับที่ 2 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2566
3.4. หลักฐานการได้รับอนุมัติให้ลาออกจากมหาวิทยาลัยที่ศึกษา ก่อนวันที่ 10 กันยายน 2566 สำหรับผู้ที่มีคุณสมบัติตามประกาศหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ ฉบับที่ 1 ข้อ 1.6 ควบคู่กับสำเนาเอกสารตามข้อ 1.1.3.3

    สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 

    หน่วยบริหารการศึกษา โทร. 055-96-7957

    หน่วยบริหารการศึกษา