EP.5 การเรียนแพทย์ก่อนปริญญาชั้นปรีคลินิก คณะแพทยศาสตร์

EP.5 การเรียนแพทย์ก่อนปริญญาชั้นปรีคลินิก คณะแพทยศาสตร์

โดย ผศ.นพ.จิโรจน์ จิรานุกูล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษาก่อนปริญญาชั้นปรีคลินิก คณะแพทยศาสตร์

ผู้ที่สนใจ อยากศึกษาต่อในการวิชาชีพทางการแพทย์ สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

แพทยศาสตรบัณฑิต หน่วยบริหารการศึกษา โทร 0 5596 7957

หลักสูตรการศึกษาหลังปริญญา โทร 0 5596 7971

เว็บไซต์ https://meded.nu.ac.th