ภารกิจหลักของหน่วยงาน การประกันคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอก โดยประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ได้แก่ ระดับรายวิชา ระดับภาควิชา ระดับเครือข่ายศูนย์แพทยศาตร์ขั้นคลินิก 5 แห่งได้แก่ ศพค.พุทธฯ, ศพค.อุตรดิตถ์, ศพค.แพร่, ศพค.ตากและ ศพค.พิจิตร ประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตรแพทย์ประจำบ้านและหลักสูตรปริญญาโท รับการตรวจประเมิน WFME หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต จาก สมพ.จัดโครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา จัดทำตัวชี้วัด ถ่ายทอดตัวชี้วัด ประเมินและให้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา จัดทำฐานข้อมูลด้านประกันคุณภาพการศึกษาและส่งต่อข้อมูลทางต้านการประกันคุณภาพการศึกษาให้หน่วยงานภายในและภายนอก

ชื่อ – สกุล : นางสาวสุคนธวา จิรณัฐธนากุล      
Name – Surname : Sukhonthawa Jiranatthanakul
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป หัวหน้าหน่วยประกันคุณภาพการศึกษา

หน้าที่รับผิดชอบ : ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรปริญญาตรี หลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน หลักสูตรปริญญาโท และปริญญาเอก และรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกระดับหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตตามเกณฑ์ WFME โดย สมพ.

หมายเลขติดต่อ : 055 967961
e-mail : thanakornch@nu.ac.th