EP.3 ระบบการรับเข้าของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

EP.3 ระบบการรับเข้าของคณะแพทยศาสตร์

โดย ผศ.พญ.แพรว สุวรรณศรีสุข ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารการศึกษา คณะแพทยศาสตร์

ระบบการรับเข้าของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร แบ่งเป็น

1.ระบบรับตรงโควต้า (TCAS2) กลุ่ม community track กลุ่ม inclusive track กลุ่มสำเร็จการศึกษาปริญญาตรีลาเรียน หรือ strengthening track

2.ระบบรับตรง direct admission (TCAS3)

ผู้ที่สนใจ อยากศึกษาต่อในการวิชาชีพทางการแพทย์ สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

แพทยศาสตรบัณฑิต หน่วยบริหารการศึกษา โทร 0 5596 7957

หลักสูตรการศึกษาหลังปริญญา โทร 0 5596 7971

เว็บไซต์ https://meded.nu.ac.th