พิธีไหว้ครู คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2567

วันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม 2567 ณ ห้อง CC2-801ชั้น 8 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 2

คณะแพทยศาสตร์ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2567 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม 2567 ณ ห้อง CC2-801 ชั้น 8 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 2 ซึ่งมีคณาจารย์คณะแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก และนิสิตแพทย์ทุกชั้นปีเข้าร่วมกิจกรรม

          ในพิธีไหว้ครูครั้งนี้ มีพิธีมอบโล่รางวัลให้กับอาจารย์ผู้สอนในปีการศึกษา 2566 ซึ่งในระดับชั้นปรีคลินิก อาจารย์ที่ได้รับรางวัล “อาจารย์ในดวงใจ” “อาจารย์ Best Lecturer” ดังรายนามต่อไปนี้ 

รางวัลอาจารย์ในดวงใจระดับชั้นปรีคลินิก

คณะแพทยศาสตร์ :

1) ผศ.นพ.รวิสุต เดียวอิศเรศ ภาควิชาอายุรศาสตร์

2) ผศ.ดร.พญ.พัชรดา อมาตกุล ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

3) ผศ.นพ.ดร.ณตพล ศุภณัฐเศรษฐกุล ภาควิชาพยาธิวิทยา

คณะเภสัชศาสตร์ :

1) ผศ.ดร.ภก.ดำรงศักดิ์ เป็กทอง ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ

2) ผศ.ดร.ภก.ขวัญชัย รัตนมณี ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ :

1) ผศ.ดร.วัชรี เที่ยงอยู่ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์

2) ผศ.ดร.พิชย จำนงค์ประโคน ภาควิชากายวิภาคศาสตร์

3) ผศ.ดร.ปุณิกา นามวงค์สะกุล กายวิภาคศาสตร์

4) ผศ.ดร.ชาคริยา พรหมสุบรรณ์

5). ผศ.พงษ์พิทักษ์ ภูติวัตร์ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์

รางวัล “Best Lecturer”ระดับชั้นปรีคลินิก :

ระดับชั้นปีที่ 2 และชั้นปีที่ 3 ได้แก่ ผศ.ดร.พญ.พัชรดา อมาตยกุล ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์

ข่าวโดย:          นางอัญพร รุ่งรัตนไชย หัวหน้าหน่วยจัดการศึกษาก่อนปริญญา ชั้นปรีคลินิก

ภาพโดย:         งานประชาสัมพันธ์ คณะแพทยศาตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

                    งานโสตทัศนูปกรณ์และเทคโนโลยีการศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร