ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2567


ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2567 แบ่งออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้

  1. ระดับหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ใช้เกณฑ์มาตรฐาน WFME ระดับปริญญาตรี ประกอบด้วย IQA ระดับรายวิชาชั้นปรีคลินิก IQA ระดับภาควิชา และIQA ระดับศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก นอกจากนี้ ยังมีตัวชี้วัดอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาชั้นคลินิก และตัวชี้วัดผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก อีกด้วย
  2. ระดับหลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน และหลักสูตรปริญญาโท ใช้เกณฑ์มาตรฐาน WFME
  3. ระดับหลักสูตรปริญญาเอก ใช้เกณฑ์มาตรฐาน AUN – QA