โครงการบำรุงรักษาและพัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้สำหรับเครือข่ายการศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มน. ณ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2567 รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงไกลตา ศรีสิงห์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษาหลังปริญญา นายเกรียงศักดิ์  พลทอง  รักษาการหัวหน้างานโสตทัศนูปกรณ์และเทคโนโลยีการศึกษา พร้อมคณะทำงานฯ เข้าพบผู้ช่วยศาสตราจารย์(พิเศษ)นายแพทย์ชัยกิจ อุดแน่น ผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พร้อมด้วยอาจารย์แพทย์และบุคลากรสนับสนุน โดยได้เรียนชี้แจงเกี่ยวกับภารกิจโครงการบำรุงรักษาและพัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้สำหรับเครือข่ายการศึกษา คณะแพทยศาสตร์  เพื่อให้ทราบในการจัดโครงการในครั้งนี้ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ระบบสื่อทางไกล (Tele-education) มีความพร้อมใช้งานสำหรับให้บริการตามภารกิจของคณะแพทยศาสตร์ พร้อมทั้งแนะนำระบบการใช้งานที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการระบบสื่อทางไกล (Tele-education) และเสริมความรู้ด้านเทคโนโลยีใหม่ ๆ ให้กับบุคลากรผู้ปฏิบัติงานได้ทราบ สามารถประยุกต์พัฒนาระบบสื่อทางไกล (Tele-education)  ให้มีความทันสมัยเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีกิจกรรมดังนี้

  • เข้าตรวจสอบโครงข่ายการให้บริการระบบอินเตอร์เน็ตสำหรับการเรียนการสอนและเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ทางการแพทย์ ตลอดจนแลกเปลี่ยนเรียนรู้สภาพปัญหาการบริการกับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ พร้อมทั้งร่วมกันแก้ไขปัญหาหน้างาน
  • แนะนำการเข้าใช้งาน MedNulog นำเสนอสถิติและข้อเสนอแนะอาจารย์แพทย์ และผู้รับผิดชอบรายรายวิชา
  • การเข้าถึงบทเรียนศูนย์ความรู้ด้านการแพทย์ e-learning แนะนำการสมัครใช้งานและกรณีลืม password และช่องทางการจัดทำบทเรียน e-learning เพื่อสอนและการตั้งกระทู้ถามตอบระหว่างอาจารย์และนิสิตแพทย์
  • แนะนำการเข้าถึงฐานข้อมูลสำนักหอสมุด Online DataBase ในกรณีเข้าใช้งานจากศูนย์แพทย์ฯ
  • บันทึกวิดิโอสัมภาษณ์ผู้อำนวยการศูนย์แพทย์ สำหรับประชาสัมพันธ์แนะนำการเรียนการสอน สิ่งสนับสนุนและสิ่งอำนวยความสะดวกแก่นิสิตแพทย์ ในช่องยูทูปฝ่ายวิชกาาร Acad MedNU